minimal4design

Podmienky používania webovej stránky

Tieto Podmienky používania webových stránok stanovujú podmienky, za ktorých môžete používať túto webovú stránku www.minimal4design.com (ďalej len „naša stránka“ alebo “stránka”). Venujte prosím niekoľko minút dôkladnému prečítaniu ďalej uvedených podmienok. Prístupom na tieto Stránky a ich používaním súhlasíte s tým, že budete tieto podmienky užívania webu (ďalej tiež „Podmienky užívania webu“ alebo „Podmienky“) dodržiavať a budete nimi viazaný/á. Pokiaľ s dodržiavaním Podmienok a s tým, že nimi budete viazaný/á, nesúhlasíte, nesmiete na tieto Stránky vstupovať, používať ich, a ani z nich sťahovať žiadne materiály.

Ak chcete používať našu službu e-design alebo objednávať ďalšie služby alebo produkty prostredníctvom našej stránky, musíte mať viac ako 18 rokov.

1. Definície a interpretácia
1. V týchto Podmienkach používania webových stránok, pokiaľ kontext nevyžaduje inak, majú nasledujúce výrazy nasledujúci význam:
„Obsah“ znamená akýkoľvek text, obrázky, zvuk, video, skripty, kód, softvér, databázy a akúkoľvek inú formu informácií, ktoré je možné uložiť do počítača, ktorý sa objaví na našej stránke alebo je jeho súčasťou; a

„My / Nás / Náš“ znamená minimal4design s.r.o., spoločnosť registrovaná v Slovenskej republike pod číslom spoločnosti 52 502 236, ktorej sídlo je Račianska 88B, Bratislava 831 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 139349/B.

2. Prístup na našu stránku
1. Je vašou zodpovednosťou prijať všetky potrebné opatrenia na prístup na našu stránku.
2. Prístup na našu stránku je bezplatný. Prístup sa poskytuje „tak ako je“ a „ako je k dispozícii“. Našu stránku (alebo ich časti) môžeme kedykoľvek meniť a pozastaviť alebo prerušiť ich činnosť. A to všetko kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia, pričom Spoločnosť minimal4design nie je zodpovedná žiadnym spôsobom za akékoľvek z toho vyplývajúce možné následky spôsobené Vám či Vašej spoločnosti. ​
3. Práva duševného vlastníctva 1. Celý obsah zahrnutý na našej stránke a autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva existujúce v tomto obsahu, pokiaľ nie je výslovne označené inak, patria nám alebo na ne máme licenciu. Celý obsah je chránený príslušnými zákonmi o duševnom vlastníctve.
2. S výhradou článku 3.3 nesmiete reprodukovať, kopírovať, distribuovať, predávať, prenajímať, sublicencovať, skladovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom opätovne používať obsah z našej stránky, pokiaľ vám na to nedáme výslovný písomný súhlas.
3. Môžete stránku využívať na:
1. Prístup, prezeranie a používanie našej stránky vo webovom prehliadači (vrátane akejkoľvek možnosti prehliadania webu zabudovanej do iných typov softvéru alebo aplikácií);
2. Stiahnutie našej stránky (alebo jej časti) na účely ukladania do pamäte cache;
3. Tlačiť stránky z našej stránky;
4. Sťahovať výňatky zo stránok na našom serveri; a
5. Uloženie si stránky z našej stránky na neskoršie alebo offline prezeranie.
4. Musíte vždy potvrdiť náš status vlastníka a autora Obsahu na našej stránke (alebo identifikovaných poskytovateľov licencií).
5. Žiadny Obsah uložený alebo stiahnutý z našej Stránky nesmiete používať na komerčné účely bez toho, aby ste najskôr od nás (prípadne od našich poskytovateľov licencií) získali licenciu. To nezakazuje normálny prístup, prezeranie a používanie našej stránky na všeobecné informačné účely, či už pre firemných používateľov alebo spotrebiteľov.

4. Odkazy na našu stránku
1. Môžete vytvoriť odkaz na našu stránku za predpokladu, že:
1. Robíte tak čestným a legálnym spôsobom;
2. Nerobíte tak spôsobom, ktorý naznačuje akúkoľvek formu asociácie, schválenia alebo schválenia z našej strany, ak žiadna neexistuje;
3. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nepoužívate žiadne logá alebo ochranné známky zobrazené na našom serveri; a
4. Nerobíte to spôsobom, ktorý má poškodiť našu povesť alebo ju neoprávnene využívať.

2. Rámovanie alebo vkladanie našich stránok na iné webové stránky nie je povolené bez nášho výslovného písomného súhlasu.

3. Na našu stránku nesmiete odkazovať z iných stránok, ktorých hlavný obsah obsahuje materiál, ktorý:
1. je obscénny, zámerne urážlivý, nenávistný alebo inak poburujúci;
2. podporuje násilie;
3. propaguje alebo pomáha v akejkoľvek forme nezákonnej činnosti;
4. diskriminuje alebo sa hanobí voči akejkoľvek osobe alebo skupine ľudí;
5. je určený alebo je pravdepodobné, že bude iným spôsobom obťažovať, nepríjemne pôsobiť, rozrušovať alebo uviesť do rozpakov;
6. je určené alebo je pravdepodobné, že naruší (alebo bude hroziť porušením) súkromia inej osoby;
7. klamne sa vydáva za inú osobu alebo iným spôsobom nepravdivo uvádza identitu alebo príslušnosť konkrétnej osoby spôsobom, ktorým sa dá klamať;
8. porušuje alebo pomáha pri porušovaní práv duševného vlastníctva (vrátane, ale nielen) autorských práv, ochranných známok a práv na databázu) ktorejkoľvek inej strany; alebo
9. je urobené v rozpore s akoukoľvek zákonnou povinnosťou voči tretej strane, okrem iného vrátane zmluvných povinností a povinností mlčanlivosti.

4. Obmedzenia v článku 4.3 sa nevzťahujú na obsah odosielaný na stránky inými používateľmi, za predpokladu, že primárny účel stránok spĺňa ustanovenia článku 4.3. Nemáte napríklad zakázané zverejňovať odkazy na univerzálnych stránkach sociálnych sietí iba preto, že iný používateľ môže uverejniť takýto obsah. Zakazuje sa vám však zverejňovať odkazy na webové stránky, ktoré sa zameriavajú alebo povzbudzujú k uverejneniu takéhoto obsahu od používateľov.

5. Odkazy na iné stránky

Odkazy na iné stránky môžu byť súčasťou našej stránky. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené, tieto stránky nie sú pod našou kontrolou. Nepreberáme ani neprijímame zodpovednosť ani zodpovednosť za obsah stránok tretích strán. Zahrnutie odkazu na inú stránku na našej stránke slúži iba na informačné účely a neznamená nijaké schválenie samotných stránok alebo tých, ktoré ich majú pod kontrolou.

6. Obmedzenie zodpovednosti
1. Nič na našom webe nepredstavuje radu, na ktorú by ste sa mali spoľahnúť. Poskytuje sa iba na všeobecné informačné účely.
2. Pokiaľ to dovoľuje zákon, neposkytujeme nijaké vyhlásenie, záruku alebo záruku, že náš web bude vyhovovať vašim požiadavkám, že nebude porušovať práva tretích strán, že bude kompatibilný s vaším softvérom a hardvérom alebo že bude v bezpečí.
3. Vyvíjame primerané úsilie, aby sme zabezpečili, že obsah na našej stránke je úplný, presný a aktuálny. Nerobíme však nijaké vyhlásenia, záruky ani záruky (výslovné ani implicitné), že tomu tak bude.

7. Vírusy, malware a bezpečnosť
1. Vyvíjame všetku primeranú zručnosť a starostlivosť, aby sme zabezpečili, že naša stránka je bezpečná a bez vírusov a iného škodlivého softvéru.
2. Sami zodpovedáte za ochranu svojho hardvéru, softvéru, údajov a iného materiálu pred vírusmi, škodlivým softvérom a ďalšími bezpečnostnými rizikami na internete.
3. Nesmiete zámerne zavádzať vírusy, malware alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý je škodlivý alebo technologicky škodlivý, na našu stránku ani prostredníctvom nej.
4. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k akejkoľvek časti našej stránky, serveru, na ktorom je uložená naša stránka, alebo akémukoľvek inému serveru, počítaču alebo databáze pripojenej k našej stránke.
5. Na našu stránku nesmiete útočiť útokom odmietnutia služby, distribuovaným útokom odmietnutia služby alebo akýmikoľvek inými prostriedkami.

8. Zásady používania
1. Naše stránky môžete používať iba spôsobom, ktorý je zákonný. Konkrétne:

1. musíte sa ubezpečiť, že plne dodržiavate všetky miestne, národné alebo medzinárodné zákony a / alebo nariadenia;
2. nesmiete používať našu stránku žiadnym spôsobom alebo za účelom, ktorý je nezákonný alebo podvodný;
3. nesmiete používať našu stránku na vedomé zasielanie, nahrávanie alebo akýmkoľvek iným spôsobom prenášanie údajov, ktoré obsahujú akúkoľvek formu vírusu alebo iného škodlivého softvéru, ani žiadny iný kód navrhnutý tak, aby nepriaznivo ovplyvňoval počítačový hardvér, softvér alebo údaje akéhokoľvek druhu; a
4. nesmiete používať našu stránku žiadnym spôsobom alebo za akýmkoľvek účelom, ktorý je určený na ublíženie akejkoľvek osobe alebo osobám.

2. Vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na našu stránku, ak závažným spôsobom porušíte ustanovenia tohto článku 8 alebo ktoréhokoľvek z ďalších ustanovení týchto podmienok používania webových stránok. Konkrétne môžeme podniknúť jednu alebo viac z nasledujúcich akcií:
1. pozastaviť, či už dočasne alebo natrvalo, vaše právo na prístup na našu stránku;
2. vydáme vám písomné varovanie;
3. podniknúť proti vám právne kroky na náhradu všetkých a všetkých relevantných nákladov vzniknutých v dôsledku vášho porušenia;
4. podniknúť podľa potreby ďalšie právne kroky proti vám;
5. sprístupniť tieto informácie orgánom činným v trestnom konaní podľa potreby alebo podľa nášho uváženia nevyhnutne potrebného; a / alebo
6. akékoľvek ďalšie kroky, ktoré považujeme za primerane vhodné (a zákonné).

9. Naša zodpovednosť
1. V najväčšom možnom rozsahu povolenom zákonom neprijímame žiadnu zodpovednosť voči žiadnemu používateľovi za akékoľvek straty alebo poškodenia, predvídateľné alebo inak, zmluvne, deliktom (vrátane nedbalosti), za porušenie zákonných povinností alebo inak, vyplývajúce z alebo v súvislosti s používaním (alebo nemožnosťou používať) našu stránku alebo s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah zahrnutý na našej stránke.
2. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a záruky (výslovné alebo implicitné), ktoré sa môžu vzťahovať na našu stránku alebo akýkoľvek obsah zahrnutý na našej stránke.
3. Ak ste podnikovým používateľom, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za stratu ziskov, predajov, obchodov alebo výnosov; strata obchodnej príležitosti, dobrej vôle alebo dobrej povesti; strata predpokladaných úspor; prerušenie podnikania; alebo za akékoľvek nepriame alebo následné straty alebo poškodenia.
4. Vyvíjame všetku primeranú zručnosť a opatrnosť, aby sme zabezpečili, že náš web neobsahuje vírusy a iný malware. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené vírusom alebo iným škodlivým softvérom, útokom distribuovaného odmietnutia služby alebo iným škodlivým materiálom alebo udalosťou, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť váš hardvér, softvér, údaje alebo iný materiál, ku ktorým dôjde v dôsledku vášho použitie našej stránky (vrátane sťahovania akéhokoľvek obsahu z nej) alebo akejkoľvek inej stránky, na ktorú sa odkazuje na našej stránke.
5. Nepreberáme ani neprijímame zodpovednosť ani zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek prerušenia alebo nedostupnosti našich stránok v dôsledku vonkajších príčin, okrem iného vrátane zlyhania vybavenia poskytovateľa internetových služieb, zlyhania hostiteľského vybavenia, zlyhania komunikačnej siete, prírodných udalostí, vojnových činov, zákonného obmedzenia alebo cenzúry.
6. Nič v týchto Podmienkach používania webových stránok nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie, za smrť alebo zranenie osôb spôsobené nedbanlivosťou alebo za akékoľvek iné formy zodpovednosti, ktoré nemožno vylúčiť alebo obmedziť zákonom.
7. Ak ste spotrebiteľom navštevujúcim našu stránku, obráťte sa na miestnu občiansku poradenskú kanceláriu alebo úrad pre obchodné normy, kde získate ďalšie informácie o vašich zákonných právach vrátane práv týkajúcich sa digitálneho obsahu.

10. Ochrana osobných údajov a súbory cookies
Používanie našich stránok sa tiež riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú týmto odkazom začlenené do týchto podmienok používania webových stránok. Tu si môžete pozrieť naše pravidlá ochrany osobných údajov.

11. Zmeny týchto Podmienok používania webových stránok
Tieto Podmienky používania webových stránok môžeme kedykoľvek zmeniť. Všetky také zmeny sa stanú pre vás záväznými pri prvom použití našich stránok po zavedení zmien. Preto sa odporúča občas skontrolovať túto stránku.

12. Kontaktujte nás
Ak nás chcete kontaktovať, pošlite nám e-mail na adresu erika@minimal4design.com alebo použite ktorúkoľvek z metód uvedených na našej kontaktnej stránke.

13. Právo a jurisdikcia
1. Tieto Podmienky používania webových stránok a vzťah medzi vami a nami (zmluvný alebo iný) sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
2. Ak ste spotrebiteľom, budú sa na vás vzťahovať všetky povinné ustanovenia zákona v krajine vášho pobytu. Nič v článku 13.1 vyššie nezbavuje alebo neznižuje vaše spotrebiteľské práva spoliehať sa na tieto ustanovenia.
3. Ak ste spotrebiteľom, akékoľvek spory, polemiky, konania alebo nároky medzi vami a nami týkajúce sa týchto Podmienok používania webových stránok alebo vzťah medzi vami a nami (zmluvný alebo iný) budú podliehať jurisdikcii súdov podľa určenia vášho pobytu.
4. Ak ste podnikateľom, akékoľvek spory týkajúce sa týchto Podmienok používania webových stránok, vzťahov medzi vami a nami alebo akýchkoľvek záležitostí z nich vyplývajúcich alebo s nimi súvisiacich (zmluvných alebo iných) budú predmetom výlučnej jurisdikcie súdov Slovenskej republiky. ​